รพ.สต.บ้านดงกะทิง

ค่านิยมองค์กร MOPHBRDK
M=mastery=เป็นนายตนเอง
O=originalital=เร่งสร้างสิ่งใหม่
P=people centered approach=ใส่ใจประชาชน
H=humulity=ถ่อมตนอ่อนน้อม
B=bloodline king rama1=สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานราชการที่ ๑
R=reprochment=ทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรี
D=develoment=พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
K=knowledge profasional=เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ


ชื่อผู้ตอบ:

  • กิจกรรมพ่นหมอกควัน

  • กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

  • กิจกรรมอบรมลดหวาน ลดมัน ลดโรค

  • คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์และครอบครัว คุณสุชาวดี รัชตกุล ได้นำสิ่งของมาบริจาค ที่ รพ.สต.ดงกะทิง

Visitors: 2,299