รพ.สต.บ้านดงกะทิง

ค่านิยมองค์กร MOPHBRDK
M=mastery=เป็นนายตนเอง
O=originalital=เร่งสร้างสิ่งใหม่
P=people centered approach=ใส่ใจประชาชน
H=humulity=ถ่อมตนอ่อนน้อม
B=bloodline king rama1=สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานราชการที่ ๑
R=reprochment=ทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรี
D=develoment=พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
K=knowledge profasional=เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ


ชื่อผู้ตอบ:

 • กิจกรรมพ่นหมอกควัน

 • กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

 • กิจกรรมอบรมลดหวาน ลดมัน ลดโรค

 • คุณครูกัญญาภัคบริจาคเฟสชิว ให้กับรพ.สต.บ้านดงกะทิง40ชิ้น

 • คุณครูกัญญาภัค วารี บริจาคแอลกอฮอล์เจล 1แกลลอนให้กับรพ.สต.บ้านดงกะทิง

 • คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์และครอบครัว คุณสุชาวดี รัชตกุล ได้นำสิ่งของมาบริจาค ที่ รพ.สต.ดงกะทิง

 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 25-26/6/2563

 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี2563

 • กิจกรรมจิตอาสา 9 มิ.ย 2563

 • อบรมให้ความรู้สร้างสุขภาพผู้สูงอายุบ้านหนองสระ

 • อบรมให้ความรู้สร้างสุขภาพผู้สูงอายุบ้านดงกระทิง

 • อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 3อ 2ส

 • ให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรคไข้เลือดออก

 • อบรม อสม.จิ๋ว พิชิตลูกน้ำยุงลาย

 • อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

Visitors: 3,939